Ordensreglement Sydbank Park

Ordensreglement Sydbank ParkStadionvej 7, 6100 Haderslev

1. Formål
Formålet er at bevare den gode stemning, at sikre at alle, der besøger Sydbank Park, kan føle sig trygge og glade før, under og efter opholdet samt sikre sig, at der er plads til alle uanset udseende, religion og kulturel baggrund.

Sydbank Park benyttes til afvikling af Sønderjyske Fodbolds hjemmekampe, men benyttes også til andre arrangementer af sportslig og ikke-sportslig karakter.

Ordensreglementet gælder alle arrangementer, der måtte afvikles på Sydbank Park.

2. Gyldighedsområde
Ordensreglementet gælder hele Sydbank Parks område samt ind- og udgange.

3. Regler for ophold
På Sydbank Parks område må der kun opholde sig personer, der er i besiddelse af billetter eller adgangskort eller på anden måde kan bevise, at de er berettiget til at opholde sig på området.

Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.

Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale.

Der må ikke udvises en adfærd, der er til gene eller skade for andre eller på anden måde bringer andre i fare.

Besøgende er forpligtiget til at overholde de gældende ordensreglementer, samt følge anvisninger som måtte blive givet over Sydbank Parks højttaleranlæg- og storskærme eller af Sydbank Parks kontrollører, personale, politi, redningstjeneste og brandvæsen.

Ophold på Sydbank Park er ikke tilladt for synligt stærkt påvirkede personer.

Brugen af professionelt fotoudstyr kan kun ske med forudgående tilladelse fra Sønderjyske Fodbold.

Der må ikke livestreames fra kampen eller på anden vis formidles indhold, der er i strid med mediernes rettigheder.

Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.

Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.

Overtrædelse af Superligaens ordensreglement vil uden videre kunne medføre bortvisning og eventuel afgift og / eller karantæne fra stadion.

Bortviste gæster har ikke krav på at få deres billet eller adgangskort refunderet.

Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.

Ovenstående punkter er ikke udtømmende.

4. Adgangskontrol
Alle besøgende har pligt til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen og på forlangende udlevere dette til nærmere kontrol. Legitimation kan blive krævet forevist på forlangende.

Sydbank Parks kontrollører har ret til at undersøge, om gæster udgør en sikkerhedsrisiko grundet alkohol eller påvirkning af narko eller om de medfører våben eller andre farlige og brandfarlige genstande. Undersøgelsen kan foretages som visitation eller ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

Følgende genstande må ikke medbringes på Sydbank Park:

• Våben af enhver art.

• Genstande, der kan benyttes som våben eller kasteskyts.

• Spraydåser med gas, ætsende eller farvende substans.

• Flasker, bægre, krus eller dåser, som er fremstillet af materialer, der kan gå i stykker eller splintre.

• Paraplyer eller genstande, der fylder meget.

• Fyrværkeri, lysraketter, røgbomber, romerlys eller andre pyrotekniske genstande.

• Flag og transparenter, der er længere end 150 cm.

• Konfettirør og creperuller, der indeholder konfetti.

• Vuvuzela horn og mekanisk drevne støjinstrumenter, eksempelvis kompressorhorn.

• Mad og drikkevarer, herunder alkoholiske drikke af enhver art.

• Dyr.

• Laserpenne.

• Dokumenter, tegninger, flag eller symboler af ideologisk eller reklamemæssig karakter samt genstande, der tjener til kommercielle formål, og som kan ses af andre eller er medbragt med henblik på omdeling blandt øvrige besøgende, uden skriftlig tilladelse af Sønderjyske Fodbold.

• Racistisk eller nazistisk propagandamateriale

Listen er ikke udtømmende.

Der er ydermere forbudt for Sydbank Parks gæster:

• At klatre op på eller over bygninger og indretninger, herunder facader, hegn, mure, indhegninger af spillerfelter, afspærringer, belysningsanlæg, kameraplatforme, træer, master af enhver art samt betræde områder, der ikke er tilladt for besøgende, eksempelvis fodboldbanen.

• At kaste med genstande, der kan være til fare for andre.

• At tænde ild, affyre fyrværkeri, lysraketter, røgbomber eller andre pyrotekniske genstande.

• At sælge varer eller billetter, uddele tryksager og gennemføre indsamlinger uden foregående tilladelse hertil.

• At skrive, male, klæbe eller ophænge noget på bygninger og reklameskilte.

• At forrette nødtørft uden for toiletter.

• At provokere andre til had eller vold mod upartiske, modspillere eller andre personer.

• At medføre eller åbenlyst bære tegn, og symboler af racistisk eller voldelig karakter, samt råbe eller synge slagsange med homofobisk, sexistisk, religiøst og voldeligt indhold

Listen er ikke udtømmende.

Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det endvidere forbudt gæster at medbringe eller ophænge bannere, der ikke forud for arrangementet er godkendt af Sydbank Parks sikkerhedschef.

Personer, der ikke er i besiddelse af billet eller gyldigt adgangsbevis eller som vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko eller har fået karantæne, vil blive bortvist. Bortviste har ikke krav på at få deres billet refunderet.

Under afvikling af Sønderjyske Fodbolds hjemmekampe vil der på tribunerne, med undtagelse af udebaneafsnittet, være forbud mod at bære gæstemandskabets farver eller komme med verbale udbrud eller bemærkninger, der kan fremkalde stridigheder med de øvrige tilstedeværende tilskuere. Kontrollørerne er berettiget til at bortvise gæster, der ikke overholder nævnte forbud. De vil dog så vidt muligt blive henvist til andre områder.

5. Rygning
Tribunerne/lokalerne er røgfrie område (Davidsen tribunen, Pro Tech CNC Tribunen, Fuglsang Loungen, Skybokse og Boldgaderne).

På tribuneafsnit med udelukkede ståpladser er der ingen rygeforbud. Vi opfordrer dog til at bruge rygeområderne.

Der er etableret særlige rygeområder, som kan benyttes af de tilskuere, som sidder på tribuneafsnit med rygeforbud. Disse er særligt markeret.

6 Videoovervågning
Sydbank Park er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og DBU’s disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørende overtrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.

7. Erstatningsansvar
Al adgang, færdsel og ophold på Sydbank Park sker på den besøgendes eget ansvar, ligesom Sydbank Park ikke har ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.

Såfremt der udøves hærværk på Sydbank Parks ejendom eller i øvrigt udvises en adfærd, der påfører Sønderjyske Fodbold et tab, herunder adfærd, der medfører idømmelse af bøder eller sanktioner for Sønderjyske Fodbold, forbeholder Sønderjyske Fodbold sig retten til at holde den pågældende personligt ansvarlig for tabet.

8. Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster, der overtræder ordensreglementet for Sydbank Park, kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på Sydbank Parks område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor det er Sønderjyske Fodbolds kontrollører, der forestår adgangskontrollen.

Såfremt en overtrædelse udløser formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Der kan udstedes karantæne fra Sønderjyske Fodbold eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Sydbank Park uanset, hvor arrangementet afvikles. Ligesom overtrædelser, der sker på Sydbank Park eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom ind- og udgange samt veje og fortove samt parkeringspladser beliggende i forbindelse med Sydbank Park område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med Sydbank Park og Sønderjyske Fodbold kan drages, også kan medføre karantæne.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.

For overtrædelser af ordensreglementet kan der udstedes karantæne fra Sydbank Park eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Sønderjyske Fodbold, uanset hvor arrangementet afvikles.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Haderslev d. 12. december 2023
Bent Hansen
Sønderjyske Fodbold
Sikkerhedschef
Head of Safety & Security